วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง