วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม.8985 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2567
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบด หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
6  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองกัด -ป่าอม หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด
29  ก.พ. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนเสาธง ต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7
29  ก.พ. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนายจำรัส-วิจิตร ไชยคราม บ้านเหนียก หมู่ที่ 2
29  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านใน หมู่ที่ 1
28  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ใส่แฟ้ม) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง