วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
จ้างทำที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง