วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาระวางบรรทุกดิน/หิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาระวางบรรทุกดิน/หิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง