วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถเกรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าอม-กงหนิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวงค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนสายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง