วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง