วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Laser LBP-6030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (หุ่นช่วยชีวิต) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุประกอบและอะไหล่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 590 001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผ่นอะคิลิค) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)