วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนทราย - บ่อวัว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาวง-รองเมือง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ - รอบสระน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปากท่อ คสล. สายจงจิตร-สระน้ำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาขุดตักดิน (Back Hoe)ปรับปรุงถนนสายซอยประชาสรร ซอย 2 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยคุต-ควนช้างร้อง จุดที่ 1 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยคุต-ควนช้างร้อง จุดที่ 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง