วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง