วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน ก.ค. 65 - ก.ย 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง