วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2566
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 53 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า-ขุดหลัง)
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง