วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุ 120 ลิตร ฝามีช่องทิ้ง (ไม่มีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต พื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง