วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนเสาธง บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อขยายจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
เช่าระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)(ชุมชนปลอดภัยนำร่อง) หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง