วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการต่อเติมกันสาดรอบอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมิร์ส) ครบชุด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)