วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการเรียงหินยาแนวปากท่อระบายน้ำสายเขาพระอินทร์-คลองคราม บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเขาหลวง บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเขาหลวง บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาวง-รองเมือง บ้านเขาแทง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนายวิชาญ บ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) ฟื้นฟูถนนสายประปา ซอยค่ายมวย และซอยไม้ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง