วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565) (น้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล้็กบ้านคลองกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง