วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12
18  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย นางสมจิตร คำแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย นางเอก รุ่งเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย นายขัน ชุมเศียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ราย นายสมพร นิลพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5
17  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสวนสาธารณะหนองเต่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)