วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถเกรด ทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซ่อมเครื่องพิมพ์ และซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ICT โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
13  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อมอเตอร์สูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อปั๊มซัมเมอร์ส 1.5 HP 220V 14 ใบพัด ท่อดูด 1 1/2 นิ้ว ดูดลึก 30-84 เมตร ปริมาณน้ำ 1.8-5.4 ลบ.ม./ชม. ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Colour Laser Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง