วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2
10  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง