วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล้็กบ้านคลองกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง