วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยตาจับ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมิร์ส) พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยตาจับ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะ ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านยายอิ่ม บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายเสมอ-เขาหลักไก่ บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ซอยดินแดง บริเวณบ้านนายสิน) บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง