วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยูเทิร์น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - รอบสระ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างตามระยะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง