วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนเสาธง บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง