วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1704 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง