วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2566
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 53 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า-ขุดหลัง)
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง