วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแผงกั้นจราจรเหล็ก จำนวน 54 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งถังแรงดันน้ำชุบกาวาไนท์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดถนน หมายเลขครุภัณฑ์ 092 56 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง