วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อขยายจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
เช่าระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)(ชุมชนปลอดภัยนำร่อง) หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อขยายจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค่ายมวย-นายเนิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำพร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ตอนห้วยโศก-น้ำขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกพรุกำ บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง