วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อกะทะล้อรถขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
โครงการซ่อมแซม โรงอาคาร อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างนำรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ เข้าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง