วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) ฟื้นฟูถนนสายประปา ซอยค่ายมวย และซอยไม้ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ-4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ชั้นประถมศึกษา มี มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 334 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)