วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานถนนสายห้วยคุต-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยปง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าโก-บ่อวัว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก