วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ลิ้นชัก พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงได้ หุ้มเตี้ย ปรับสูงต่ำได้ มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9
20  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12
20  มี.ค. 2566
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองครามเหนือ หมู่ที่ 11
20  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายเขาแดง-ท่าอุแท บ้านป่าอม หมู่ที่ 6
20  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง