วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดียมไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5,7 บ้านคอกช้าง ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักสงฆ์-บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก กว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง