วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
ซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 5 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล บ้านคลองกัด หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ (นายสัมฤทธิ์-นายแนม) หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถบด หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง