วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำซัมเมิร์ส ขนาดกำลังมอเตอร์ กำลัง 2 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9406 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ และ ศพด.บ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง