วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถบริการการแพย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งไมค์โครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพคอมแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง