วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เวชภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Notebook ของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง