วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมบูรณ์-เขากุล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวิวาทสามัคคี หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านดินแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-1704 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)