วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 ต่อเขต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อม ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างรื้อถอนปั้มน้ำพร้อมท่อส่งน้ำบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง