วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือไฟเบอร์ขนาด 10.5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ท่อดูดน้ำ,ท่อดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง