วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เครื่องอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เวชภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
14  ก.ย. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง