วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยหิน ซอยตาแปลง บ้านคลองกัด ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
จ้างทำที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง