วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Notebook ของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป รร.บ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนายสหัส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง