วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างขออนุมัตินำเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ เข้าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเวรภัณ์ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง