วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
16  ส.ค. 2564
ซื้อถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมโรงอาหาร พร้อมสถานที่ประกอบอาหารและโครงสร้างหลังคาคลุมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง