วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Colour Laser Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง