วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแผงกั้นจราจรเหล็ก จำนวน 54 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเขาพระอินทร์-คลองคราม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง