วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
ซื้อผงเคมีแห้ง บรรจุเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายนายเสมอ-เขาหลักไก่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง