วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์โดมขาเหล็กแบบถอดได้ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์โดมขาเหล็กแบบถอดได้ ขนาด 33 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ4383 สฎ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
16  ส.ค. 2564
ซื้อถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง