วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2565
ซื้อตู้ล็อกเกอร์แบบโล่งเตีัย 9 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลปากแพรก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองกัด (ศพด.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อจ้ดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง