วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตถนนซอยบ้านนายสุนทร หมู่ที่ 9 ต่อ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อท่อประปาซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค (ระบบประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหัวต่อดำ-ป่าอม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อหินผุสำหรับซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค (ผิวจราจรและไหล่ทาง) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อถังแรงดันขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง