วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต๊นผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ีที่ 12
3  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาแทง-บ้านนายนบ หมู่ที่ 12
27  ส.ค. 2562
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบริเวณซอยวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเรียงหินกันตลิ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง