วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยคุต-ควนช้างร้อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมตามระยะรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถขยะทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเช่าเต้นท์ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง