วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ 4,6,8 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายมีชัย-มีโชค หมู่ที่ 9,14 ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเชียร แซ่อุย หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อกะทะล้อรถขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง