วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเทียเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง