วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อไฟไซเรน LED แสงสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขกไม้พร้อมเบาะรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ๋อมแซมรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำตลาดสดบ้านใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง