วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายป่าอม-เขาแดง หมู่ที่ 6 บ้านป่าอม ตำบลปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักสงฆ์-บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก กว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง