วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดบ้านใน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อม/เปลี่ยนเบรคและปะยาง รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หม้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง
1  เม.ย. 2565
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายรองเมือง หมู่ที่ 12 และ ถนนสายซอย รร.บ้านใหม่-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง