วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรร.บ้านใหม่สามัคคี-บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าโก-บ่อวัว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคลองคราม-วังเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยนายจำปี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายอุทิศ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาบาด ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก