วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเชียร แซ่อุย หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อกะทะล้อรถขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
โครงการซ่อมแซม โรงอาคาร อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง