วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถขยะทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเช่าเต้นท์ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเต้นท์ในวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง