วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์โดมขาเหล็กแบบถอดได้ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นท์โดมขาเหล็กแบบถอดได้ ขนาด 33 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผ4383 สฎ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง