วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
ซื้อกระบองไฟและไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กม 8985 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างต่อเติมระบบฉีดน้ำรถอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง