วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก
16  ส.ค. 2564
ซื้อถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.บ้านเขาวง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมโรงอาหาร พร้อมสถานที่ประกอบอาหารและโครงสร้างหลังคาคลุมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง