วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (รร.บ้านเขาพระอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0700 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านคอกช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง