วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งไมค์โครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพคอมแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน หมู่ที่ 4 ต่อเขต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อม ม.2 ต.สี่ขีด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)