วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด5x10 เมตร จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(local Quarantine) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 3 ขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ รถบรรทุก ทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ 5756 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง