วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างกำจัดขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ครถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโต๊ะเต๊นท์เก้าอี้พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านคลองกัด