วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง