วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
โครงการซ่อมแซม โรงอาคาร อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างนำรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ เข้าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการพัฒนาเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายคลองน้อย-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)