วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำระบบรายงานผลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อกระสุนปล่อยตัวนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาระวางบรรทุกดิน/หิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง