วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมน บ้านเขาแร่ หมู่ที่ 3