วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-บ่อวัว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถเกรด หมายเลขทะเบียน ตค 551 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อก้อนไฟป่าไล่นกพิราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง