วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ รถบด หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบครัชรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กค 7970 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง