วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาระวางบรรทุกดิน/หิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร กรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายสัมฤทธิ์-นายแนม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16
11  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี-น้ำตกกลางทอง หมู่ที่ 14