วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบแอร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อถังลมขนาด 50 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง