วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างต่อเติมระบบฉีดน้ำรถอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการกลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/การผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จัดซื้อรถบดล้อเหล็กขนาด 10 ตัน
7  พ.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4292 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม - ป่าอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย - ช่องแก้ว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง - ป่าอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)