วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ท่อดูดน้ำ,ท่อดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนสาย ช่องแก้ว-บ่อวัว หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)