วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดบ้านใน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเวฬุวัน-บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อลูกรัง - ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างขออนุมัตินำเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถน้ำ) ทะเบียน ผ 4383 สฎ เข้าซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-9406 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง