วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพลงบอกจำลอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร-ไชยคราม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างติดคิ้วคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาแดง - ป่าอม หมู่ที่ 6
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองคราม - ป่าอม หมู่ที่ 8
22  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอนามัย - ช่องแก้ว หมู่ที่ 15
18  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง